MENU

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka określa na jakich zasadach Kancelaria Adwokacka Adwokat Oxana Piątkowska
zbiera i przetwarza dane osobowe oraz wykorzystuje pliki cookies i inne technologie w ramach strony internetowej http://www.adwokatpiatkowska.pl/

Aby doświadczenia Użytkowników korzystających z witryny internetowej Kancelarii Adwokacka Adwokat Oxany Piątkowskiej były jak najlepsze, Administrator wykorzystuje ciasteczka (cookies) oraz usługi analizy zasobów sieci Web zgodnie z art. 6 par. 1 RODO.


01

Definicje

1. Administrator danych

Administrator Danych - Kancelaria Adwokacka Adwokat Oxany Piątkowskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 41, 00-071 Warszawa

2. Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

3. System informatyczny

Zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych

4. Zbiór danych

Każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów

5. Przetwarzanie danych

Jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych

6. Użytkownik

Każdy podmiot, który korzysta ze strony internetowej http://www.adwokatpiatkowska.pl/

7. Uwierzytelnianie

Działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika).

8. Cookies

Dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej http://www.adwokatpiatkowska.pl/

9. Strona

strona internetowa dostępna pod adresem http://www.adwokatpiatkowska.pl/


02

Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza dostępnego na Stronie, takiego jak formularz porady prawnej.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza porady prawnej przetwarzane są w celu udzielenia Użytkownikowi porady prawnej.

4. Dokonanie zapisu na uzyskanie porady prawnej wymaga podania w odpowiednim formularzu imienia i nazwiska lub firmy, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności.

6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

7. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

9. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Oxany Piątkowskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 41, 00-071 Warszawa.

10. Wszystkie dane osobowe w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Oxany Piątkowskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 41, 00-071 Warszawa są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
a) W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.
b) Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.
c) Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
d) Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.
e) Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one zanonimizowane bądź usuwane.
f) Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.
g) Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

11. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust 5 pkt d RODO).

12. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:
a) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;
b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;
c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;
d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;
f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;
g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

13. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych,

14. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
● prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
● prawo do przenoszenia danych,
● prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

03

Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze strony internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Oxany Piątkowskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 41, 00-071 Warszawa. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu praz przypisaną wartość.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia poprzez konfigurację strony internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

04

Usługi analityczne dla celów statystycznych

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analytics, czyli technologię śledzącą działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony. Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, aby pozwolić operatorowi witryny internetowej na przeanalizowanie sposobu jej wykorzystania przez użytkowników. Administrator stosuje kod śledzenia Google Analytics w celu analizy statystyk Strony.

05

Jak wyłączyć cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców: ● Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
● Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
● Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allowcookies
● Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allowcookies
● Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
● Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

06

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Administratora obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, Administrator będzie informować na stronach serwisu.

07

Kontakt

Administrator danych: Kancelaria Adwokacka Adwokat Oxany Piątkowskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 41, 00-071 Warszawa

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e mail na adres kancelaria@adwokatpiatkowska.pl