MENU

Usługi prawne

02

Oferowane usługi prawne

Kompleksowa obsługa prawna w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim

Kancelaria Adwokacka w Warszawie, prowadzona przez adwokat Oxanę Piątkowską świadczy kompleksową obsługę prawną w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim zarówno w postępowaniu pozasądowym, jak i sądowym we wszystkich instancjach. Kancelaria prowadzi obsługę prawną dla przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz Klientów indywidualnych w następujących  obszarach:Prawo gospodarcze
- bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych;
- dochodzenie odsetek w transakcjach handlowych;
- zwalczanie nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „półkowego" w sklepach wielkopowierzchniowych;
- sprawy o zawezwanie do próby ugodowej;
- projektowanie, opiniowanie oraz uczestnictwo w negocjowaniu umów;
- sporządzenie opinii prawnych;
- udzielanie porad prawnych;
- obsługa prawna w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
- przygotowanie pism procesowych oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu przed Sądem.

Prawo cywilne
- sprawy o zapłatę;
- sprawy o odszkodowania;
- sprawy o nienależyte wykonanie umów;
- negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie umów z zakresu
prawa cywilnego;
- polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów;
- prowadzenie postępowań sądowych w sprawach z tytułu
roszczeń konsumenckich;
- powództwa przeciwegzekucyjne;
- skargi na czynności komornika;
- reprezentacja Klientów przed organami egzekucyjnymi.

Transakcje handlowe oraz doradztwo korporacyjne
- kompleksowa obsługa prawna firm na terytorium RP, Rosji oraz Ukrainy;
- sporządzanie oraz opiniowanie umów i dokumentów handlowych;
- zakładanie, rejestrowanie, przekształcenie spółek;
- przygotowanie uchwał i pozostałej dokumentacji korporacyjnej;
- rejestracja fundacji i stowarzyszeń;
- reprezentacja Klienta w Krajowym Rejestrze Sądowym;
- restrukturyzacja należności.

Prawo karne i karno skarbowe
- obrona we wszystkich rodzajach postępowań karnych: w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu;
- obrona na etapie postępowania wykonawczego: w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności;
- obrona w sprawach karno skarbowych;
- reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem;
- reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego;
- pomoc prawna dla osób zatrzymanych.

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
- sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych;
- reprezentacja przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
- pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji;
- przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu przed organami administracji;
- dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi.

Obsługa prawna cudzoziemców:
- legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP (pomoc przy załatwieniu dokumentów dla otrzymania wiz oraz zaproszeń na terytorium RP);
- doradztwo prawne związane z zakupem nieruchomości przez cudzoziemców na terytorium RP;
- pomoc prawna przy uzyskaniu pozwolenia na pracę na terytorium RP;
- pomoc prawna oraz załatwienie wszelkich formalności przy składaniu wniosków o pobyt czasowy i osiedlenie się (karta czasowego oraz stałego pobytu) na terytorium RP;
- reprezentacja klientów w sprawach uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE oraz o uzyskanie obywatelstwa polskiego;
- reprezentacja cudzoziemców w sprawach o wykreślenie danych osobowych zawartych w wykazie i Systemie Informacyjnym Schengen;
- sporządzenie skutecznych odwołań od decyzji odmawiających cudzoziemcom prawa czasowego bądź stałego pobytu w Polsce;
- reprezentacja cudzoziemców przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Własność intelektualna oraz prawo konkurencji
- sporządzenie i negocjowanie umów o przeniesienie praw własności intelektualnej (patenty i znaki towarowe) oraz umów licencyjnych;
- sprawy o ochronę dóbr osobistych i ochronę wizerunku;
- reprezentowanie artystów w sprawach o naruszenie ich praw autorskich;
- audyty prawne umów w zakresie ich zgodności z prawem konkurencji;
- doradztwo w zakresie ochrony przedsiębiorców przed działaniami stanowiącymi nieuczciwą konkurencję.

Prawo podatkowe
- bieżąca obsługa prawno-podatkowa;
- reprezentacja Klienta podczas kontroli podatkowej poprzez udział Adwokata w przesłuchaniu stron, weryfikację protokołów pokontrolnych oraz wniesienie ewentualnych zastrzeżeń;
- sporządzenie opinii prawnych dla Klientów indywidualnych oraz firm;
- składanie wniosków o indywidualną interpretację podatkową;
- sporządzenie odwołań od decyzji urzędów skarbowych oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych.